Regulamin Sklepu

Autor: Agnieszka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Postanowienia ogólne 
§2 Definicje
§3 Wymagania techniczne
§4 Konsultacje online
§5 Składanie i realizacja zamówień
§6 Przedsprzedaż, ceny i formy płatności
§7 Sposoby i termin dostawy
§8 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§9 Reklamacje
§10 Odstąpienie od umowy przez konsumenta
§11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta
§13 Własność intelektualna, licencje, prawa autorskie
§14 Dane osobowe i pliki cookies
§15 Weryfikacja opinii w sklepie internetowym

§16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta
§17 Postanowienia końcowe

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.SpokojneMomenty.pl i prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą kontaktując się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@manufakturaporzadku.pl lub telefonicznie na numer telefonu: +48 606 659 085.
3. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez wydruk.
5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają należny podatek VAT).
7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu,
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
9. Nakazuje się:
a) korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
b) korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 

§2 DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Agnieszka Krawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QM System Agnieszka Krawczuk, pod adresem ul. Poziomkowa 16, 32-085 Giebułtów, NIP: 576 153 05 47 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) Kodeksu cywilnego.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
www.manufakturaporzadku.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
8. Produkt – dostępna w Sklepie Treść cyfrowa lub Towar.
dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
9. Konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem za pośrednictwem telefonu lub online.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Spokojne Momenty.
11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
14. Operator płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, identyfikująca się numerem NIP: 7811733852.
15. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą Internetu.
18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
21. RODO – -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
23. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

24. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom bezpłatne i automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji maila zawierającego informacje o ofertach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

25. Treść cyfrowa –  dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

26. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

27. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.

 

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień potrzebne są:
a) dostęp do Internetu z odpowiedniego urządzenia mającego taką funkcję,
b) odpowiednio skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies,
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§4 KONSULTACJE ONLINE
1. Konsultacje online są usługą w rozumieniu art. 38 pkt 1 o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w swojej ofercie posiada możliwość przeprowadzenia konsultacji:
a) telefonicznie,
b) mailowa.
3. Konsultacje są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną informacji na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@manufakturaporzadku.pl.
4. Cena Konsultacji, jej zakres oraz termin ustalane są indywidualnie i potwierdzane przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Klient przesyła Sprzedawcy wiadomość e-mail z akceptacją przesłanych ustaleń, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5. Przed odbyciem konsultacji Sprzedawca przeprowadza wywiad z Klientem, drogą elektroniczną lub telefoniczną. Ponadto, Klient powinien przesłać opis problemu będącego przedmiotem konsultacji minimum na 72 godziny przed terminem konsultacji.
6. Konsultacje są realizowane w terminie ustalonym przez strony Umowy, nie później niż 30 dni roboczych od przesłania przez Klienta wiadomości e-mail z opisem problemu.
7. Konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego, połączenia internetowego lub przesłania wiadomości e-mail do Klienta, w zależności od indywidualnych ustaleń.

 

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oferowanych w Sklepie, do których dostęp możliwy jest po dokonaniu zakupu podejmując kolejne kroki zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Do skutecznego dokonania zakupu nie jest konieczne założenie Konta klienta. Wówczas zakup dokonywany jest jako „Gość”.  

3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj rabat” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
a) imienia i nazwiska,
b) kraju/regionu,
c) adresu (ulica, numer budynku/numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
d) numer telefonu,
e) adresu e-mail,
f) nazwy firmy (opcjonalnie),
g) NIP firmy (opcjonalnie),
h) wpisania dodatkowych informacji (opcjonalnie),
i) akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
j) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania newslettera (opcjonalnie),
k) wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
5. Dane obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką (*).
6. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje zapłaty.
10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a) nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

 

§6 PRZEDSPRZEDAŻ, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż Produktów.
2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
3. Przedsprzedażą mogą być objęte wszystkie Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w karcie Produktu.
5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty są realizowane w kolejności dokonanych Zamówień i zgodnie z opisem oferty.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów przedstawianych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
8. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) płatność online za pośrednictwem Operatora płatności.

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Na przelewie w polu „Tytuł” Klient wpisuje numer Zamówienia.
10. W przypadku płatności elektronicznych Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

12. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania przez Klientów decyzji.

 

 §7 SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
1. Wysyłka Produktów nastąpi do 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail, który Klient wskazał w Formularzu Zamówienia z wyjątkiem Produktów, o których mowa w ust. 2.
2. W przypadku konsultacji czy usług indywidualnych, które Klient zamówił, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wskazanym w opisie danego Produktu albo indywidualnie uzgodnionym drogą mailową.
3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie zostaje anulowane.
4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki Newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące newslettera opisane są w Regulaminie Newslettera.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
6. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
7. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
8. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

9. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§9 NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ (REKLAMACJE)
1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2

7. W przypadku gdy zarówno wymiana, jak i naprawa Produktu będą niemożliwe albo będą wiązały się z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca będzie mógł odmówić realizacji obu tych żądań. Wówczas Konsumentowi będą przysługiwało prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy.
8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).
6. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.

 

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę takiego będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
a) Usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
c) Reklamacji uregulowanej w ustawie o prawach konsumenta w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta. 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas składania Zamówienia, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności wskazujące jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie 3 oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

§13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie Spokojne Momenty, treści, logo, zdjęcia, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.
3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,
b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach.
5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
b) publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
c) kopiowanie oraz powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty nie zostały ujawnione osobom trzecim.
8. Sprzedawca informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów.

 

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agnieszka Krawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QM System Agnieszka Krawczuk, z siedzibą ul. Poziomkowa 16, 32-085 Giebułtów, NIP: 576 153 05 47 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Kontakt z Administratorem odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@manufakturaporzadku.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
c) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
d) rozpatrzenia reklamacji lub ewentualnych roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
g) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
h) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
i) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
j) wykorzystywania cookies na stronie Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
k). w celu marketingu bezpośredniego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

l) w celu kontaktu mailowego z wykorzystaniem formularza kontaktu lub bezpośrednio na adres mailowy Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter czy systemu płatności, zleceniobiorcom zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
7. W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i jego spółki zależne, Google itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, żądania dostępu do danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania, przechowywania danych osobowych do realizacji zamówień poprzez Sklep, polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§15 PUBLIKOWANIE I WERYFIKACJA OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.    Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z Produktu. Przesłanie opinii do Sprzedawcy jest możliwe w każdym czasie.

2.    Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.

3.    Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne, jeśli takie pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie i używali Produktu.

4.    Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.

5.    Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a)    bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;

b)    wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)    naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d)    używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;

e)    przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w internecie.

6.    Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii pod względem zgodności z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli i używali Produktu, w szczególności poprzez:

a)    umożliwienie wyrażenia opinii mailowo na indywidualną prośbę wysłaną przez Sprzedawcę;

b)    publikowania opinii na profilu Sprzedawcy w mediach społecznościowych;

c)    na niektórych kartach z opisami usług lub produktów.

7.    W ten sposób pozyskane opinie Sprzedawca umieszcza na stronie Sklepu.

8.    W przypadku udzielenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić jej publikacji

9.    Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres Sprzedawcy:

a)    pocztowy: QM System Agnieszka Krawczuk, ul. Poziomkowa 16, 32-085 Giebułtów

b)    e-mail: kontakt@manufakturaporzadku.pl

10.  Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

12.  Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.

 

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

4. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy Spokojne Momenty oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności: https://manufakturaporzadku.pl/polityka-prywatnosci/
Regulamin Sklepu Internetowego Spokojne Momenty: https://manufakturaporzadku.pl/regulamin-sklepu/

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2023