Polityka prywatności

Autor: Agnieszka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne
§2 Definicje
§3 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania
§4 Formularze
§5 Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
§6 Minimalne wymagania techniczne
§7 Polityka plików cookies i zgoda
§8 Logi serwera

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.manufakturaporzadku.pl.
2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Agnieszka Krawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QM System Agnieszka Krawczuk identyfikująca się numerem NIP: 576 153 05 47 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. W razie wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies kontakt z Administratorem odbywa się poprzez adres e-mail: kontakt@manufakturaporzadku.pl.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

 

§2 DEFINICJE
1. Administrator – Agnieszka Krawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QM System Agnieszka Krawczuk identyfikująca się numerem NIP: 576 153 05 47.
2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze strony.
3. Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.manufakturaporzadku.pl.
4. Newsletter – wiadomości e-mail stanowiące Treści cyfrowe, zawierające informacje o produktach, usługach, nowościach i promocjach oferowanych przez Administratora wysyłane na adres poczty mailowej Użytkownika.

5. Formularz – interaktywny formularz dostępny na Stronie https://manufakturaporzadku.pl/ służący do zapisu na Newsletter i uzyskania darmowego materiału.
6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agnieszka Krawczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QM System Agnieszka Krawczuk Krawczuk identyfikująca się numerem NIP: 576 153 05 47.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
3. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
4. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
b) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
c) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
d) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
e) ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
g) kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już klientem,
h) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
i) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
j) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
k) wykorzystywania cookies na Stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
l) zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
m) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
n) zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
o) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
p) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
q) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
r) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
s) w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
t) w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą @spokojnemomenty, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika spokojnemomenty oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Agnieszka Krawczuk, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
u) w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
w) komentowanie na Stronie wpisów blogowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
5. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).
6. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.
7. Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
a) o prawo dostępu do treści jego danych,
b) o prawo do przenoszenia danych,
c) o prawo poprawiania danych,
d) o prawo sprostowania danych,
e) o prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
f) o prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
g) o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
h) o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
i) o prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail:
kontakt@manufakturaporzadku.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.
10. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.
12. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
13. Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.
14. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
g) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
15. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.
16. Na Stronie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
17. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage @spokojnemomenty oraz konta na Instagramie spokojnemomenty jest Agnieszka Krawczuk.
18. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się, wchodzenia w interakcje, kierowania treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie.
Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. Facebook wykorzystuje zanonimizowane dane użytkowników do celów statystycznych/ Przekazywanie danych ograniczone jest tylko do niezbędnych danych, które pozwolą na prawidłowe świadczenie tej usługi. Facebook zapewnia swoje bezpieczeństwo.
19. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
20. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
21. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka.
22. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.
23. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
24. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet.
25. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
a) MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysyłki newslettera,
b) Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
c) Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
d) Google Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – w celu korzystania z usług Google,
e) innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów,
f) urzędom – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
26. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
27. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
28. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa, obowiązki, wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
29. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych.
30. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 

§4 FORMULARZE
1. Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:
a) zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.
b) kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
c) zamówienia w Sklepie – składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Są to głównie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa.
d) reklamacji i odstąpienia od umowy – w przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

 

§6 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Użytkowników.
2. Do skorzystania ze strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień potrzebne są:
a) dostęp do Internetu z odpowiedniego urządzenia mającego taką funkcję,
b) odpowiednio skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies,
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
3. Administrator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
4. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES I ZGODA NA COOKIES
1. Strona Administratora korzysta z plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
4. Mogą to być cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.
5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
a) Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
b) wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, LinkedIn.
c) treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców.
d) linki afiliacyjne i programy partnerskie do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.
7. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
10. Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

 

§8 LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2023